Sheron ANTI-COVID DEZINFEKCE 5 litru
Popis

 • MOŽNÝ JEN OSOBNÍ ODBĚR A BĚŽNÉ MNOŽSTVÍ NA OSOBU!
 • Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO
 • Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria
  rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERSSARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)
 • IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI:
 • hořlavá kapalina, vážné poškození očí/podráždění očí
 • OBSAH: etanol - 75 – < 90 hm.%

Složení/informace o složkách

Směsi:

NÁZEV LÁTKY: Ethanol

Identifikátor: Č. CAS
64-17-5
Č. ES
200-578-6
Č. index
603-002-00-5
Č. REACH Reg.
01-2119457610-43-0138

hm.%:

75 – < 90

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319

Poznámky

GHS-HC

Specifické koncent. limity

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50%

NÁZEV LÁTKY: glycerol

Indikátor:

Č. CAS
56-81-5
Č. ES
200-289-5

hm.%

1 – < 5

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Poznámky

OEL

Specifické koncent.limity

 

NÁZEV LÁTKY: PEROXID VODÍKU 35%

Identifikátor

Č. CAS
7722-84-1
Č. ES
231-765-0
Č. index
008-003-00-9
Č. REACH Reg.
01-2119485845-22-
xxxx

hm.%

< 1

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Ox. Liq. 1 / H271
Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H332
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H335
Aquatic Chronic 3 / H412

Poznámky

B(a)
GHS-HC

Specifické koncent.limity

Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 %
Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C
< 70 %
Skin Corr. 1A; H314: C ≥
70 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 %
≤ C < 70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤
C < 50 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 8
%
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C
< 8 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 35
%

Poznámky
B(a): Klasifikace se týká vodného roztoku
GHS-HC: Harmonizovaná klasifikace (klasifikace látky odpovídá položce v seznamu podle 1272/2008/ES, příloha VI, tabulka 3.1 )
OEL: Látka s vnitrostátními limitními hodnotami expozice na pracovišti

Pokyny pro první pomoc
1.Popis první pomoci
Obecné poznámky
Nenechávejte postiženou osobu bez dozoru. Vyneste postiženého z nebezpečné oblasti. Udržujte postiženého
v teple, klidu a zakrytého. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Ve všech případech
pochybností, nebo když příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě bezvědomí uložte osobu
do stabilizované polohy. Nikdy nepodávejte nic ústy.
Při nadýchání
V případě, že je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a zahajte
opatření první pomoci. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu.
Při styku s kůží
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Při zasažení očí
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem.
Při požití
Ihned vypláchňete ústa a vypijte hodně vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
2.Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy a účinky nejsou zatím známé.
3.Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Žádný.
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH)
Anti-COVID
Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 18.03.2020
Česká republika

 

KOMPLETNÍ BEZPEČNOSTÍ LIST JE UMÍSTĚN V PRODEJDE A JE K NAHLEDNUTÍ KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI

Sheron ANTI-COVID DEZINFEKCE 5 litru

Je nám líto, ale zboží není skladem. Můžete si, ale vybrat celou řadu jiných. Klidně nám zavolejte na 773 63 03 03. Garantujem, že najdeme pneumatiku, která bude ještě lepší než Vámi vybraná. ☺

Alternativní zboží:
Parametry
Přilnavost na sněhu Ne
Přilnavost na ledu Ne
Kód produktu
Kód produktu je unikátní číslo produktu v rámci našeho e-shopu
1584979532153  
Popis

 • MOŽNÝ JEN OSOBNÍ ODBĚR A BĚŽNÉ MNOŽSTVÍ NA OSOBU!
 • Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO
 • Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria
  rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERSSARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)
 • IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI:
 • hořlavá kapalina, vážné poškození očí/podráždění očí
 • OBSAH: etanol - 75 – < 90 hm.%

Složení/informace o složkách

Směsi:

NÁZEV LÁTKY: Ethanol

Identifikátor: Č. CAS
64-17-5
Č. ES
200-578-6
Č. index
603-002-00-5
Č. REACH Reg.
01-2119457610-43-0138

hm.%:

75 – < 90

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319

Poznámky

GHS-HC

Specifické koncent. limity

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50%

NÁZEV LÁTKY: glycerol

Indikátor:

Č. CAS
56-81-5
Č. ES
200-289-5

hm.%

1 – < 5

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Poznámky

OEL

Specifické koncent.limity

 

NÁZEV LÁTKY: PEROXID VODÍKU 35%

Identifikátor

Č. CAS
7722-84-1
Č. ES
231-765-0
Č. index
008-003-00-9
Č. REACH Reg.
01-2119485845-22-
xxxx

hm.%

< 1

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Ox. Liq. 1 / H271
Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H332
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H335
Aquatic Chronic 3 / H412

Poznámky

B(a)
GHS-HC

Specifické koncent.limity

Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 %
Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C
< 70 %
Skin Corr. 1A; H314: C ≥
70 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 %
≤ C < 70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤
C < 50 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 8
%
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C
< 8 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 35
%

Poznámky
B(a): Klasifikace se týká vodného roztoku
GHS-HC: Harmonizovaná klasifikace (klasifikace látky odpovídá položce v seznamu podle 1272/2008/ES, příloha VI, tabulka 3.1 )
OEL: Látka s vnitrostátními limitními hodnotami expozice na pracovišti

Pokyny pro první pomoc
1.Popis první pomoci
Obecné poznámky
Nenechávejte postiženou osobu bez dozoru. Vyneste postiženého z nebezpečné oblasti. Udržujte postiženého
v teple, klidu a zakrytého. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Ve všech případech
pochybností, nebo když příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě bezvědomí uložte osobu
do stabilizované polohy. Nikdy nepodávejte nic ústy.
Při nadýchání
V případě, že je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a zahajte
opatření první pomoci. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu.
Při styku s kůží
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Při zasažení očí
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem.
Při požití
Ihned vypláchňete ústa a vypijte hodně vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
2.Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy a účinky nejsou zatím známé.
3.Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Žádný.
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH)
Anti-COVID
Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 18.03.2020
Česká republika

 

KOMPLETNÍ BEZPEČNOSTÍ LIST JE UMÍSTĚN V PRODEJDE A JE K NAHLEDNUTÍ KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI

Osobní přístup Poradenství pro zákazníky
Levná doprava Pouze skutečné náklady
Pracovní nasazení Makáme od rána do noci
Nejprodávanější Značky pneu