ANTI-COVID DEZINFEKCE 4L
Popis

 • MOŽNÝ JEN OSOBNÍ ODBĚR A BĚŽNÉ MNOŽSTVÍ NA OSOBU!
 • Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO
 • Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria
  rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERSSARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)
 • IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI:
 • hořlavá kapalina, vážné poškození očí/podráždění očí
 • OBSAH: etanol - 75 – < 90 hm.%

Složení/informace o složkách

Směsi:

NÁZEV LÁTKY: Ethanol

Identifikátor: Č. CAS
64-17-5
Č. ES
200-578-6
Č. index
603-002-00-5
Č. REACH Reg.
01-2119457610-43-0138

hm.%:

75 – < 90

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319

Poznámky

GHS-HC

Specifické koncent. limity

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50%

NÁZEV LÁTKY: glycerol

Indikátor:

Č. CAS
56-81-5
Č. ES
200-289-5

hm.%

1 – < 5

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Poznámky

OEL

Specifické koncent.limity

 

NÁZEV LÁTKY: PEROXID VODÍKU 35%

Identifikátor

Č. CAS
7722-84-1
Č. ES
231-765-0
Č. index
008-003-00-9
Č. REACH Reg.
01-2119485845-22-
xxxx

hm.%

< 1

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Ox. Liq. 1 / H271
Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H332
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H335
Aquatic Chronic 3 / H412

Poznámky

B(a)
GHS-HC

Specifické koncent.limity

Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 %
Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C
< 70 %
Skin Corr. 1A; H314: C ≥
70 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 %
≤ C < 70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤
C < 50 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 8
%
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C
< 8 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 35
%

Poznámky
B(a): Klasifikace se týká vodného roztoku
GHS-HC: Harmonizovaná klasifikace (klasifikace látky odpovídá položce v seznamu podle 1272/2008/ES, příloha VI, tabulka 3.1 )
OEL: Látka s vnitrostátními limitními hodnotami expozice na pracovišti

Pokyny pro první pomoc
1.Popis první pomoci
Obecné poznámky
Nenechávejte postiženou osobu bez dozoru. Vyneste postiženého z nebezpečné oblasti. Udržujte postiženého
v teple, klidu a zakrytého. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Ve všech případech
pochybností, nebo když příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě bezvědomí uložte osobu
do stabilizované polohy. Nikdy nepodávejte nic ústy.
Při nadýchání
V případě, že je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a zahajte
opatření první pomoci. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu.
Při styku s kůží
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Při zasažení očí
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem.
Při požití
Ihned vypláchňete ústa a vypijte hodně vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
2.Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy a účinky nejsou zatím známé.
3.Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Žádný.
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH)
Anti-COVID
Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 18.03.2020
Česká republika

 

KOMPLETNÍ BEZPEČNOSTÍ LIST JE UMÍSTĚN V PRODEJDE A JE K NAHLEDNUTÍ KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI

ANTI-COVID DEZINFEKCE 4L

459 Kč (17.84 €) Cena vč. DPH
Skladem 10ks - do 18.6. u Vás
+ -
Parametry
Přilnavost na sněhu Ne
Přilnavost na ledu Ne
Kód produktu
Kód produktu je unikátní číslo produktu v rámci našeho e-shopu
1584979329259  
Popis

 • MOŽNÝ JEN OSOBNÍ ODBĚR A BĚŽNÉ MNOŽSTVÍ NA OSOBU!
 • Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO
 • Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria
  rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERSSARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)
 • IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI:
 • hořlavá kapalina, vážné poškození očí/podráždění očí
 • OBSAH: etanol - 75 – < 90 hm.%

Složení/informace o složkách

Směsi:

NÁZEV LÁTKY: Ethanol

Identifikátor: Č. CAS
64-17-5
Č. ES
200-578-6
Č. index
603-002-00-5
Č. REACH Reg.
01-2119457610-43-0138

hm.%:

75 – < 90

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319

Poznámky

GHS-HC

Specifické koncent. limity

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50%

NÁZEV LÁTKY: glycerol

Indikátor:

Č. CAS
56-81-5
Č. ES
200-289-5

hm.%

1 – < 5

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Poznámky

OEL

Specifické koncent.limity

 

NÁZEV LÁTKY: PEROXID VODÍKU 35%

Identifikátor

Č. CAS
7722-84-1
Č. ES
231-765-0
Č. index
008-003-00-9
Č. REACH Reg.
01-2119485845-22-
xxxx

hm.%

< 1

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Ox. Liq. 1 / H271
Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H332
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H335
Aquatic Chronic 3 / H412

Poznámky

B(a)
GHS-HC

Specifické koncent.limity

Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 %
Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C
< 70 %
Skin Corr. 1A; H314: C ≥
70 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 %
≤ C < 70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤
C < 50 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 8
%
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C
< 8 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 35
%

Poznámky
B(a): Klasifikace se týká vodného roztoku
GHS-HC: Harmonizovaná klasifikace (klasifikace látky odpovídá položce v seznamu podle 1272/2008/ES, příloha VI, tabulka 3.1 )
OEL: Látka s vnitrostátními limitními hodnotami expozice na pracovišti

Pokyny pro první pomoc
1.Popis první pomoci
Obecné poznámky
Nenechávejte postiženou osobu bez dozoru. Vyneste postiženého z nebezpečné oblasti. Udržujte postiženého
v teple, klidu a zakrytého. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Ve všech případech
pochybností, nebo když příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě bezvědomí uložte osobu
do stabilizované polohy. Nikdy nepodávejte nic ústy.
Při nadýchání
V případě, že je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a zahajte
opatření první pomoci. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu.
Při styku s kůží
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Při zasažení očí
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem.
Při požití
Ihned vypláchňete ústa a vypijte hodně vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
2.Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy a účinky nejsou zatím známé.
3.Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Žádný.
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH)
Anti-COVID
Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 18.03.2020
Česká republika

 

KOMPLETNÍ BEZPEČNOSTÍ LIST JE UMÍSTĚN V PRODEJDE A JE K NAHLEDNUTÍ KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI

Osobní přístup Poradenství pro zákazníky
Levná doprava Pouze skutečné náklady
Pracovní nasazení Makáme od rána do noci
Nejprodávanější Značky pneu